Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Lubaczowska Akademia Sztuk Walki, os. Unii Lubelskiej 6/6, 37-600 Lubaczów.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Stowarzyszenia i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia uczestnictwa w zajęciach sztuk walki. Następnie dane osobowe będą archiwizowane przez 1 rok. Natomiast publikacja wizerunku do momentu wycofania zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby odwiedzające stronę internetową Administratora, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator współpracuje z związku z promocją klubu, media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio, TV, a także portale społecznościowe.
5. Ponadto informuję, że:
▪ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
▪ Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
▪ Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.